Antoniv Galyna

- points

Gaibonuk Ivanna

- points

Valovyi Oleksii

- points